miercuri, 26 februarie 2020

PROGRAMUL EDUCAȚIONAL ALWAYS la Școala Gimnazială Glodeanu Sărat / Școala Gimnazială Pitulicea


Acest program, iniţiat şi dezvoltat de Procter&Gamble și desfășurat cu acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, se derulează de câțiva ani în unitatea noastră de învățământ, ținând cont de importanța lui în procesul de educare a fetelor. Această inițiativă a fost susținută atât de conducerea școlii cât și de doamnele diriginte – prof. Dugheană Violeta și prof. Banu Crina, cu acordul de participare din partea părinților.
Sesiunea educaţională pe teme de igienă şi îngrijire personală în perioada pubertăţii, a fost susţinută în data de 24.02.2020 și a avut ca scop informarea elevelor de clasa a V-a despre schimbările fizice și emoționale ce se petrec în perioada pubertății și educarea lor în privința igienei feminine. La sfârșitul sesiunii, fiecare elevă de clasa a V-a a primit un set de materiale educaționale și mostre de produse Always și Discreet.

marți, 25 februarie 2020

Școala Gimnazială Glodeanu Sărat, județul Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de îngrijitor.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
nivelul studiilor – generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
11 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
11 martie 2020, ora 11:00: proba practică;
11 martie 2020, ora 12:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
-curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Glodeanu Sărat, cu sediul în Glodeanu Sărat, Str. Bisericii nr. 2, județul Buzău, telefon 0767/716.112, 0238/580.731.

vineri, 21 februarie 2020

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR 2020 -FAZA JUDEȚEANĂ -handbal fete (gimnaziu)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLODEANU SĂRAT - LOCUL 4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLODEANU SĂRAT
SCOALA GIMNAZIALA „C. POPESCU” ZĂRNEȘTI
5
5
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLODEANU SĂRAT
LICEUL TEORETIC R. VLĂDESCU PĂTÂRLAGELE
6
3
FINALA MICĂ -locurile 3-4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLODEANU SĂRAT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G.E.PALADE” BUZĂU
5
8