vineri, 26 august 2011

ANUNT

ANUNŢ
 PRIVIND OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DE CONTABIL ŞEF
(1 NORMĂ) LA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GLODEANU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU

        Școala cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, judeţul Buzău în conformitate cu Decizia I.S.J. Buzău nr. 9121/10.08.2011, organizează concurs pentru ocuparea postului de contabil şef(1 normă).
        Concursul va avea loc în data de 07.10.2011, la sediul unităţii de învăţământ, după cum urmează: proba scrisă -ora 10.00, interviul -ora 14.00.
        Condiţii de participare: studii superioare de specialitate.
       Dosarele candidaţilor se depun la secretariatul Şcolii cu clasele I-VIII din satul Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău în perioada 29.08.2011-09.09.2011, între orele 08.00-16.00 şi trebuie să conţină următoarele documente:
        a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii de învăţământ;
        b. copia actului de identitate;
       c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
       d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor(minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor);
       e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurarii primei probe a concursului.
      f. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare;
      g. curriculum vitae;
      h. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
     Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
     Bibliografia este afişată la sediul Şcolii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, la avizier.
    Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel/fax 0238580731, email scoalaglodeanusarat@yahoo.com