duminică, 31 martie 2019

FRANCOCHANSON - Festivalul național de muzică francofonă, ediția a X-a


Pe data de 29 martie 2019, la Sala Mare a Consiliului Județean, Buzău,  elevii Școlii Gimnaziale Glodeanu Sărat, membrii ai Ansamblului folcloric Vatra Glodenenilor,  au participat la Francochanson,  eveniment cultural-educațional ce a avut ca scop prezentarea unor exemple de bune practici în domeniul incluziunii școlare prin muzică. Pe scena Consiliului Județean s-au aflat elevi de la 12 unități de învățământ din județul Buzău.
Doamna inspector Pleșa Monalisa a promovat dansurile și cântecele populare specifice țării noastre,  însă a promovat în același timp limba franceză și valorile francofoniei.
S-au remarcat elevi actuali ai școlii,  precum Mușat Daria (clasa pregătitoare), Dobrin Bianca (clasa pregătitoare) Simion Bianca (cls a V-a), Frățilă Ștefania (cls a VII-a), Duță Alina (cls a VII-a), Buzea Mihai (cls a VIII-a), Globașu Hulia (cls a VIII-a) și Ciupercă Andrei (cls a VIII-a), alături de foști elevi ai școlii noastre Globașu Andreea (cls a IX-a), Dumitru Angela (cls a IX-a), Gârea Costin (cls a IX-a), Simion Robert (cls a X-a ), Bălănică Vladimir (cls a X-a ), Costea Georgiana (cls a XI-a),  Minea Cristi (cls a XII-a), coordonați de prof Frățilă Monica și preot Frățilă Bogdan.luni, 4 martie 2019

ANUNȚ - CONCURS POST ÎNGRIJITOR

Școala Gimnazială Glodeanu Sărat, cu sediul în Glodeanu Sărat, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
nivelul studiilor – generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
18 martie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
27 martie 2019, ora 10:00: proba practică;
27 martie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
-curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Glodeanu Sărat, cu sediul în Glodeanu Sărat, județul Buzău, telefon 0238580731.

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE” - martie 2019


Unitățile de învățământ din comuna Glodeanu Sărat au organizat la începutul lunii martie 2019 în cele 2 locații (Școala Gimnazială Glodeanu Sărat și Școala Gimnazială Pitulicea) „Ziua porților deschise” pentru părinţii şi copiii care au vrut să vadă cum arată baza materială și umană a școlii, sălile de clasă, laboratoarele, biblioteca, sala de sport etc. Printre activităţile pe care instituţia le-a pregătit atât copiilor cât şi părinţilor s-au numărat ateliere de lucru la care au participat elevii din clasele primare. În cadrul evenimentului a fost promovată oferta pentru clasa pregătitoare, iar părinţii au avut ocazia să afle modul în care se desfășoară orele de curs, precum și cum se face înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.